AVFALLSPOSE HVIT 50L 50STK UNIK

 
Product no. 6343